torsdag, oktober 20th, 2016

Nordic Medtests kvalitetspolicy

Nordic Medtest är en central aktör i den svenska hälso-, sjuk- och omsorgsvården och har uppdraget att kvalitetssäkra IT-lösningar för god och säker vård. En förutsättning för affärsmässig framgång är att kunderna känner förtroende för och tillit till vår förmåga att ta ansvar för testaffären och garantera rätt kvalitet i varje leverans.

Vi entusiasmerar samtliga medarbetare att ständigt driva förbättringsarbete i alla delar av verksamheten, håller en öppen och kontinuerlig kunddialog i affärens alla faser samt nyttjar styrkan och kompetensen hos våra partners och leverantörer.

På detta sätt kan vi leverera tjänster och produkter som uppfyller eller överträffar både kundernas och övriga intressenters förväntningar.