onsdag, oktober 21th, 2015

Användbarhet

Användbarhet för oss innebär såväl användarvänlighet och funktion som prestanda.

Det är av stor vikt att de system som används i hälso- och sjukvården exempelvis bidrar till att underlätta vårdpersonalens vardag och möjliggör för invånarens delaktighet på ett tydligt och effektivt sätt. Detta är en stor utmaning med många involverade aktörer.

Användbarhetstestning
Nordic Medtest utför användbarhetstester som visar hur väl IT-system är anpassade för vårdpersonal och andra användares behov och förutsättningar. Minskat krångel spar tid och resurser samtidigt som det minimerar risken för misstag som äventyrar patientsäkerheten. Nordic Medtest har arbetat fram ett koncept för användbarhetstester som utgår från tre användbarhetsmått; måluppfyllelse, effektivitet och tillfredställelse.

Prestandatester
Genom prestandatestning kan vi säkerställa att kunden har kontroll över förändringar i systemen som påverkar prestandan. Inom prestandatestning så erbjuder vi mätning över tid för att göra en benchmark och fokusera på trender vilket ger en indikation på om systemet utvecklas åt rätt håll när det gäller prestanda. Prestandatestning kan exempelvis innehålla utvärderingar av svarstider och kapacitet, stresstestning, uthållighetstestning och återhämtningstestning.

Funktionstester
Genom funktionstestning verifierar vi funktionella krav och teknisk funktionalitet mellan system så att information kan utbytas korrekt. Genom att verifiera ett systems funktion ger man förutsättningar för att produkten är användbar i sin kontext.

End-2-End-tester
Genom End-2-End-tester kan en anslutande part säkerställa att dennes information presenteras på korrekt sätt i sin kontext och att helheten ger avsedd effekt i sin verksamhet.

Exempel på vad vi gjort inom användbarhet
Nordic Medtest har utfört prestandastester av bland annat invånartjänster. Genom detta har kunden fått kontroll över olika förändringar i systemet som påverkar prestandan. I kundens fall används invånartjänsterna av miljoner människor per månad och det är därför viktigt att de upplevs som snabba och responsiva.

Nordic Medtest har genomfört tester av e-tjänsten Elektronisk remiss med såväl landsting som privata aktörer. I arbetet har vi har tagit fram teststrategin för införandet, testramverk, kvalitetssäkrat själva e-tjänsten Elektronisk remiss samt även lett själva testarbetet. Elektronisk remiss gör vardagen enklare för såväl personal som för patienter och bedöms vara en av de e-tjänster som har störst potential att spara tid och resurser för hälso- och sjukvården.